รถเช่า รายวัน รายสัปดาห์ รถเช่า รายเดือน ราคาประหยัด
indexhowtobuy.phppaymentfaq.phparticle.phplogin ติดต่อ vouchercar.com
   
   
  กลับไปหน้ารวมบทความ
   
 
 
- อธิบายเรื่องการประกัน และคำศัพท์เกียวกับการประกันภัย ของรถเช่ากัน

 


 

เวลาเช่ารถ เราจะเป็นตัวอักษรย่อมากมาย ที่อาจทำให้ลูกค้าสับสนได้ วันนี้ทีมงาน vouchercar.com เลยมาขอธิบายทำความเข้าใจกับลูกค้าให้เข้าใจตรงกัน

 

ประกันภัย :

ประกันภัยขั้นพื้นฐาน(CDW): 
เป็นประกันภัยที่รวมอยู่ในค่าเช่ารถประเภทขับเอง ผู้เช่าต้องรับผิดชอบสูงสุด 10,000 บาทในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย และประกันคุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อคน สำหรับรถทุกรุ่น

ประกันภัยเพิ่มเติม(SCDW): 
เป็นประกันภัยชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียหายทั้งคัน ความรับผิดชอบของลูกค้า ลดจาก 10,000 บาท เป็น ศูนย์ สำหรับรถทุกรุ่น ซึ่งสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI):
เป็นประกันที่ครอบคลุมถึงชีวิตและเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกค้าและผู้โดยสารที่เช่ารถเฮิรทซ์ในกรณีที่เสียชีวิตเพราะ อุบัติเหตุสูญเสียแขนขาตาบอดสนิทหรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงและจ่ายค่ารักษาพยาบาลในขณะที่รักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล ซึ่งรับผิดชอบความเสียหายสูงสุด 1 ล้านบาท/ ครั้ง สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ 160.5 บาท/วัน (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7%)

ประกันรถหาย: TP
ในกรณีที่รถถูกโจรกรรม ประกันจะคุ้มครองให้กับผู้เช่ารถ ซึ่งความรับผิดชอบจากรถกรณีรถหายจะเป็น 0 บาท

การประกันภัยรภยนต์
             ค่าเช่ารถรวมการประกันภัยรถยนต์และประกันภัยบุคคลภายนอก รวมทั้งทรัพย์สิน และ Loss Damage Waiver (LDW) โดยให้ความคุ้มครองกับการเช่ารถในทุกกรณี หากผู้เช่ามีอุบัติเหตุและไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามได้ หรือมีการสูญเสียเกิดขึ้น มีความคุ้มครอง 10,000 บาทสำหรับรถประเภท CPMR MCAR ECAR 15,000 บาทสำหรับรถประเภท CCAR CVAR ICAR FFAR MVMR 20,000 บาท สำหรับรถประเภท IFAR IVAR FCAR PCAR PFAR LCAR ความคุ้มครองประกันภัยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่ารถ แต่ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั่วไป

             รายละเอียดด้านล่างแสดงถึงความคุ้มครองที่บัดเจ็ทมอบให้ภายใต้มาตรฐานการประกันภัยสากลที่ใช้อยู่ในประเทศไทย :

การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคบังคับ –รวมอยู่ในค่าเช่ารถทุกประเภท
             พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกำหนดความคุ้มครองต่อการได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตให้กับบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
 
     
  รายละเอียดความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
 
ความคุ้มครอง เงินประกัน (บาท/ต่อคน)
  1.ค่าสินไหมเบื้องต้นได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
  1.1  ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ (ค่าใช้จ่ายตามจริง) 15,000
  1.2  สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
  2. ค่าสินไหมส่วนที่เกิดกว่าค่าสินไหมเบื้องต้น 
       ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย
       โดยมีวงเงินความคุ้มครองรวมกับค่าสินไหมเบื้องต้นดังนี้:
  2.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ(ค่าใช้จ่ายตามจริง) 50,000
  2.2  สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000
  2.3 จ่ายค่าชดเชยการหยุดงานในระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) 
        200 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุ)
        (maximum 20 days per occurrence)
สูงสุดไม่เกิน 4,000
  2.4 รวมสินไหมทั้งสิ้น( 2.1 2.2 และ 2.3)
        
สูงสุดไม่เกิน 204,000
 
 
  หมายเหตุ
- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด(ฝ่ายผิด)จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าสินไหมเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิดผู้โดยสารและบุคคลภายนอก
- จำนวนค่าสินไหมเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย 
   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์)
- จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย
 
     
   การประกันความสูญเสียและค่าเสียหาย (Loss Damage Waiver) (LDW) รวมอยู่ในอัตราค่าเช่าสุทธิ  
   LDW ให้ความคุ้มครองต่อผู้เช่าในกรณีรถที่เช่าเสียหาย รวมถึงให้ความคุ้มครองการการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บและทรัพย์สินของ บุคคลภายนอกเสียหาย  
     
 
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  สูญเสียชีวิต
  สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ   2,000,000 บาท / คน
  20,000,000 บาท / อุบัติเหตุ
  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน   5,000,000 บาท / อุบัติเหตุ
  หลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ขับขี่:   200,000 บาท
 
  ** จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย  
     
  ความคุ้มครองนี้ เป็นความรับผิดชอบความเสียหายของผู้เช่าอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับรถประเภท CPMP MCAR ECAR 15,000 บาทสำหรับรถประเภท CCAR CVAR ICAR FFAR MVMR 20,000 บาท สำหรับรถประเภท IFAR IVAR FCAR PCAR PFAR LCAR ในกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถที่เช่าและไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกได้ โดยที่ผู้เช่าต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเช่า หมายความว่า ความรับผิดสูงสุดที่ผู้เช่าจะต้องชดใช้ในกรณีที่ไม่สามารถดรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกได้ คือ10,000 บาท 15,000 บาท และ 20,000 บาท โดยผู้เช่าจะต้องไม่ปฎิบัติฝ่าฝืนต่อรายละเอียดที่ปรากฏในข้อจำกัดของการใช้รถ ข้อที่ 3 ของสัญญาเช่า หากฝ่าฝืนให้ถือว่า LDW เป็นโมฆะ  
     
  รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาเช่ารถยนต์
ข้อความที่ปรากฏในสัญญาเช่ามีดังนี้ :
3) ข้อกำหนดในการใช้รถ: มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดต่อไปนี้ใช้หรือขับขี่รถ
 
 
ก. ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาต
ข. ผู้ที่ยอมให้มีผู้โดยสารอยู่ในรถเกินจำนวนของเข็มขัดนิรภัย หรือผู้ที่ไม่ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับ ว่าด้วยใช้เข็มขัดนิรภัย และกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็ก
ค. ผู้ที่ไม่ขับขี่รถบนถนนที่สภาพดีและมีการซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ออกไปนอกราชอาณาจักรไทย
ง. ผู้ที่ออกจากรถโดยไม่นำกุญแจออก ไม่ปิดและล๊อคประตู หน้าต่าง รวมทั้งกระโปรงรถ หรือจงใจ หรือประมาทเลินเล่อให้เกิดการทำลายหรือโจรกรรมรถ
จ. ผู้ที่ไม่รู้จักการใช้เกียร์ที่ต้องเปลี่ยนด้วยมือ (หากเป็นรถประเภทใช้เกียร์ที่ใช้มือเปลี่ยน)
ฉ. ผู้ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถ หากยังคงขับขี่ต่อไป ผู้ที่ขับรถเข้าแข่งขันประลองความเร็ว
ช. ผู้ที่รับจ้างขนผู้โดยสารหรือทรัพย์สิน (เว้นแต่บัดเจ็ทตกลงเป็นอย่างอื่น) ผู้ใช้รถดันหรือลากสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซ. ผู้ที่เติมเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ใช้กับรถ (เติมน้ำมันเบนซินในรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หรือเติมน้ำมันดีเซลในรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน) ผู้ที่บรรทุกหรือขนส่งน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถ ผู้ที่บรรทุกวัตถุที่เป็นอันตรายหรือวัตถุที่ระเบิดได้
ฌ. ผู้ที่ได้รับรถยนต์ที่เช่าไว้ และแจ้งหรือแสดงข้อมูล หรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงในการรับรถ
ญ. ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น เนื่องจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ฎ. ห้ามขับขี่รถในระหว่างมึนเมา หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของสารที่ทำให้สมรรถภาพในการขับขี่รถ
ฏ. ห้ามขับขี่รถเพื่อใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย กฎจราจร ระเบียบและคำสั่งอื่นๆ เช่น การใช้รถในการโจรกรรม หรือใช้รถเพื่อขนส่งยาเสพติด หรือวัตถุต้องห้าม และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าปรับ และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ฐ. ห้ามขับขี่รถโดยไม่ระมัดระวังความสูงหรือความกว้างของรถยนต์ หรือไม่ระมัดระวังกล่องบรรจุบนรถกับถนน หรือช่องทางที่ขับขี่
   
 
  4) การสูญหายหรือความเสียหายของรถ : ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของ รถที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรืออัคคีภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุอันมิใช่ผลจากการที่เกิดรถชนนอกเหนือจากกรณีข้างต้น ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความสียหายอันเกิดแก่รถและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเสียหายจากการที่บัดเจ็ทมิได้ใช้รถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายของบัดเจ็ท แต่ถ้ามีการละเมิดข้อจำกัดเรื่องการ ใช้รถ LDW จะเป็นโมฆะและผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบการสูญหายหรือความเสียหายของรถ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด การที่ไม่สามารถใช้รถได้ และค่าปรับจากบริษัทตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น  
  5) ความคุ้มครองความรับผิด : หากไม่มีการละเมิดข้อจำกัดเรื่องการใช้รถ (ย่อหน้า 3) บัดเจ็ทจะให้การคุ้มครองความรับผิดสำหรับรถยนต์แก่ผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตในการก่อให้เกิดการบาดเจ็บ (รวมถึงเสียชีวิต) และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นจากการใช้รถ  
     
  การประกันยกเว้นการจ่ายค่าเสียหาย  
  การประกันภัยนี้สำหรับ”ผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตแล้ว” สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้โดยเพิ่มเบี้ย เพียงเล็กน้อยต่อวัน ขึ้นอยู่กับประเภทของรถที่เช่า ซึ่งจะทำให้ผู้เช่ามีความรับผิดชอบส่วนแรกเมื่อเกิด อุบัติเหตุเพียง 0 (ศูนย์)บาท หรือ เท่ากับว่าผู้เช่าจะไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหรือค่าเสียหายจากอุบัติเหตุเลย  
     
 
ประเภทรถ กลุ่มรถเล็ก กลุ่มรถใหญ่
   การยกเว้นการจ่ายค่าเสียหาย (อุบัติเหตุ)(SDW) 200 220
  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAE) 150 150
  คุ้มครองการโจรกรรมรถ (TP) 69 99
  แพ็คเก็จพิเศษเพื่อความสบายใจ 380 420

กลุ่มรถเล็ก
CPMR, MFMR, ECAR, CCAR, FFAR, MVMR, ICAR
*อัตราสกุลเงินบาทต่อวันโดยยัง “ไม่” รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มรถใหญ่
IFAR, IVAR, FCAR, PCAR
 
 
  เนื่องจากเหตุผลด้านเทคนิคของWeb site การประกันแบบ SDW จะจัดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อความคุ้มครองเท่านั้น โดยสามารถเพิ่มเข้าไปกับการจองรถ โปรดติดต่อผ่าน E-mail : reservations@budget.co.th โดยใช้หมายเลขการจองของคุณ
       (โปรดระบุประเภทของการประกันภัย SDW ว่ารวม PAE หรือไม่)
 
     
  ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลมีเพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดถึง 1,000,000 บาท สามารถซื้อประกันนี้ได้เวลารับรถ  
     
 
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 1,000,000 บาท / อุบัติเหตุ
ค่ารักษาพยาบาล (รวมเหตุฉุกเฉิน) 250,000 บาท / บุคคล
ทรัพย์สินส่วนตัว 40,000 บาท / รภ
 
     
  ความคุ้มครองการโจรกรรมรถ  
   ในกรณีรถถูกโจรกรรม ความรับชอบของผู้เช่าจากการประกันภัยนี้เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท  
     
 
เงื่อนไขสำคัญหรือข้อยกเว้นของความคุ้มครองจากประกันภัยนี้
 สิ่งของส่วนตัวที่ไม่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ เครื่องประดับ ธนบัตร
    และเอกสารทางการเงิน เอกสารสำคัญหรือของตัวอย่าง เป็นต้น
 ในกรณีเกิดเหตุโจรกรรม ผู้เช่าต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
 ความรับผิดชอบสูงสุดต่อหนึ่งเหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง PAE จะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
 ความคุ้มครองตามประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ทันที่เมื่อลูกค้าได้ลงนามในสัญญาเช่า
 รถที่ให้เช่าจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย 
   หรือนำไปใช้นอกราชอาณาจักร
 รายละเอียดข้อจำกัด ข้อที่ 3 ในสัญญาเช่าจำต้องไม่ถูกฝ่าฝืนและมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา

ข้อสังเกตุ: ตามระเบียบการประกันภัยของประเทศไทย ระบุว่า บุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวเดียวกับผู้ขับขี่ หรือสามีภรรยาของผู้ขับขี่ ดังนั้น บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามเงือนไขของบุคคลภายนอก เพื่อขยายวงเงินให้ได้รับความคุ้มครองด้วย ผู้เช่าสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้

** จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย

 
 
 

   
   
   
  ป้ายกำกับ
  ประกัน , รถเช่า , cdw , scdw , pai , tp  
   
   
   

   
   
aaa
vouchercar vouchercar