เงื่อนไข รถเช่า เพิ่มเติม รักคนไทย

คุณสมบัติของผู้เช่ารถ มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารการเช่ารถ

1. บัตรประจำตัว

1.1 คนไทย บัตรประชาชน

1.2 ชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง

2. ใบขับขี่หรือใบขับขี่สากลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไม่หมดอายุ

3. บัตรเครดิต ซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศ มีอายุในบัตรคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

*ต้องเป็นบัตรเครดิตที่มีชื่อนามสกุลตรงกันกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เช่า

ราคาเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมันอุปกรณ์ค่าเช่าต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ

ค่ามัดจำ (Pre-Authorization)

- สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M ผู้เช่ารถต้องชำระค่ามัดจำผ่านบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

- สำหรับรถ ไซส์ L, XL, Mercedes-Benz ผู้เช่ารถต้องชำระค่ามัดจำผ่านบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

โดยลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าสู่บัตรเครดิตหลังจากคืนรถยนต์ ประมาณ 14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเงินของแต่ละสถาบันการเงิน) และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับมัดจำด้วยบัตรเดบิต

ประกันค่าเสียหายส่วนแรก (SLDW : Super Loss Damage Waiver)

การซื้อประกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่ารถ โดยไม่ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ (รถของไทยเร้นท์อะคาร์ ทุกคันมีประกันภัยชั้น 1 แบบจำกัดความ

รับผิดชอบ) ทั้งนี้ยกเว้นความเสียหายบางประเภทที่ไม่คุ้มครอง เช่น ความเสียหายภายในตัวรถยนต์ ยางรถยนต์ กระจกหน้ารถ อุปกรณ์เสริม กุญแจหรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เช่ารถที่ไม่ได้ซื้อประกันค่าเสียหายส่วนแรก (SLDW) และเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ อุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี

- สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M, L, XL ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 4,280 บาท

- สำหรับรถ Mercedes-Benz ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 10,700 บาท

• ลูกค้าต้องรับและคืนรถที่ไทยเร้นท์อะคาร์สาขาเดียวกันเท่านั้น

• ในกรณีลูกค้าต้องการเช่ารถโดยรับและคืนรถต่างสาขากัน ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมในการส่งและรับคืนรถต่างสาขา ตามราคาที่บริษัทกำหนด สอบถามข้อมูล

 

 

• ลูกค้าจะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด

 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ในการรับรถได้

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าหากลูกค้ายกเลิกการจองในทุกกรณี

 

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ   รถเช่า , รักคนไทย